top of page

Dražobný poriadok

PREAMBULA

 

                Obchodná spoločnosť Dražby veteránov SK, s.r.o., so sídlom kpt. Nálepku 1384, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 55 342 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v Odd.: Sro, vl.č.: 81840/L, bankové spojenie:Fio banka, a.s., IBAN: SK1483300000002602538165 (ďalej len „dražobník“) je oprávnená na vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia a na iné činnosti, ktoré s dražbou nevyhnutne súvisia.

 

Dražby vykonávané dražobníkom nie sú dobrovoľnými dražbami v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších  predpisov.

 

                Dražobník nie je vlastníkom predmetu dražby, je len sprostredkovateľ predaja predmetu dražby, preto nenesie žiadnu finančnú ani hmotnú zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla vzniknúť za akékoľvek konanie, opomenutie, nedostatok, alebo iné pochybenie vlastníka predmetu dražby.

 

                Tento dražobný poriadok upravuje spôsob a podmienky realizácie dražby a špecifikuje práva a povinnosti všetkých subjektov zúčastnených na dražbe.

 

Všetky právne vzťahy, vzniknuté medzi dražobníkom, vlastníkom predmetu dražby a účastníkmi dražby, sa riadia týmto dražobným poriadkom, a to aj v prípade, ak medzi nimi nebola uzavretá samostatná písomná zmluva. V prípade uzatvorenia samostatnej písomnej zmluvy tvorí dražobný poriadok jej neoddeliteľnú súčasť.

 

Dražobný poriadok spolu s registráciou predmetu dražby, registráciou účastníka dražby, sprostredkovateľkou zmluvou, kúpnou zmluvou, prípadne inými zmluvami a ich dodatkami, resp. akýmikoľvek listinami týkajúcimi sa dražby, tvoria kompletné podmienky a dohody medzi subjektami dražby, ktorí sa zaväzujú bez výhrad rešpektovať dražobný poriadok.

 

 

ČLÁNOK I.

Dražba

 

1. Na účely tohto dražobného poriadku sa pod pojmom dražbarozumie

- neverejné konanie, realizované za podmienok upravených v dražobnom poriadku a na základe dohody dražobníka a navrhovateľom dražby, pri ktorom sa dražobník obracia na vopred určený okruh registrovaných účastníkov dražby, na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk, a pri ktorom na účastníka dražby, ktorý urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom zástupcu dražobníkazáväzok uzatvoriť kúpnu zmluvu na predmet dražby za podmienok uvedených v dražobnom poriadku, alebo

- neverejné konanie špecifikované vyššie, ktoré bolo ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie (ďalej len „dražba“).

2. Miesto a čas konania dražby zverejní dražobník na svojej webovej stránke: www.drazbyveteranov.sk

3. Dražobník si vyhradzuje právo na:

- zmenu miesta a času jednostranným vyhlásením uverejneným na webovej stránke dražobníka,

- zrušenie dražby bez udania dôvodu,

- odmietnutie vstupu na dražbu ktorejkoľvek osobe podľa vlastného uváženia, ak má podozrenie, že by svojou prítomnosťou mohla narušiť priebeh dražby.

ČLÁNOK II.

Predmet dražby

 

 1. Predmetom dražby sú historické motorové vozidlá ako fyzicky obchodovateľný tovar (ďalej len “vozidlo“), bližšie špecifikovaný podľa ponukového katalógu alebo iného materiálu vydaného dražobníkom v súvislosti s dražbou (ďalej len “ponukový katalóg“), ktorý si predtým zakúpil každý registrovaný účastník dražby.

 2. Ponukový katalóg je vydaný v tlačovej podobe, pričom jeho zakúpenie predstavuje podmienku registrácie účastníka dražby. Všetky údaje a prehlásenia týkajúce vozidla uvedené v ponukovom katalógu vychádzajú výlučne z informácií, ktoré o vozidle poskytol jeho vlastník.

 3. Účastník dražby má možnosť vykonať prehliadku vozidla osobne alebo prostredníctvom prizvanej osoby za účelom posúdenia vlastností, originalitya celkového stavu vozidla, a to v čase 19.5.2023 od 12:00 do 18:00 hodiny a 20.5.2023 od 8:00 do 11:00hodiny.

 4. Vozidlá sú v rámci dražby predávané v právnom režime „ako stojí a leží“ t.j. úspešnému účastníkovi dražby ako kupujúcemu nie je poskytnutá záruka za faktické vady vozidla. Tento právny režim je obsiahnutý aj v kúpnej zmluve, ktorou úspešný účastník dražby nadobudne vlastnícke právo k vydraženej veci.

 

 

Článok III.

Subjekty dražby

 

 1. Vlastník vozidla ako navrhovateľ predmetu dražby je povinný registrovať vozidlo a uzatvoriť s dražobníkom sprostredkovateľskú zmluvu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj návrh kúpnej zmluvy, ktorý v mene a na účet vlastníka vozidla podpíše dražobník s úspešným účastníkom dražby. Kúpnu zmluvu podpíše za vlastníka vozidla ako predávajúceho dražobník na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom predávajúceho, ktoré bude neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorou úspešný účastník dražby nadobudne vlastnícke právo k vydraženému vozidlu. Prítomnosť vlastníka vozidla tak nie je na dražbe nutná.

 2. Dražby sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba potom, čo si zakúpila ponukový katalóg a bola riadne zaregistrovaná (ďalej len “účastník dražby“). Osoby odlišné od účastníkov dražby nie sú oprávnené v dražbe dražiť.

 3. Účastník dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila na dražbu s cieľom urobiť podanie a:

- je spôsobilá na právne úkony,

- na vyzvanie dražobníka alebo inej osoby ním poverenej preukázala svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, a to v     prípade fyzickej osoby platným preukazom totožnosti (občianskym preukazom alebo pasom), v prípade právnickej osoby výpisom z obchodného registra nie starším ako tri kalendárne dni; prípadné poverenie konať za účastníka dražby musí byť originálom alebo úradne overenou fotokópiou písomného plnomocenstva s úradne osvedčenými podpismi,

- dražobníkom alebo ním poverenou osobou bola zaregistrovaná do zoznamu účastníkov dražby a prevzala si dražobné číslo, na základe ktorého bude považovaný za účastníka dražby oprávneného dražiť.

4.Registrácia účastníkov dražby prebehne osobne v priestoroch dražby, a to v čase 8:00 - 10:30 . pred začiatkom dražby.

5. Účastníkom dražby, ktorý akýmkoľvek spôsobom narúša pravidlá slušného správania alebo iným spôsobom bráni k plynulému a nerušenému priebehu aukcie je povinný na výzvu dražobníka opustiť priestory konania dražby. V prípade neuposlúchnutia zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním, resp. nekonaním dražobníkovi a subjektom dražby vznikla.

6. Účastník dražby je povinný rešpektovať pokyny dražobníka alebo ním poverených osôb počas celého priebehu dražby a po jej skončení bezodkladne opustiť priestory, v ktorých sa dražba konala. Účastník dražby nie je oprávnený vyhotovovať z priebehu dražby žiadne obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy. Porušenie tejto povinnosti bude považované za narúšanie priebehu dražby a dražobník si vyhradzuje právo vykázať účastníka dražby z priestorov konania dražby.

Článok IV.

Priebeh dražby

 1. Dražba je riadená prostredníctvom osoby poverenej dražobníkom (ďalej len „licitátor“). Dražbasa začína vyvolaním licitátora, v rámci ktorého licitátor oboznámi prítomných s predmetom dražby uvedením jeho čísla v ponukovou katalógu, vyvolávacou cenou(ďalej aj len “najnižšie podanie“) a čiastkou, o ktorú sa bude kúpna cena predmetu dražby každým podaním zvyšovať (ďalej len “najnižšie prihodenie“). Licitátor je oprávnený meniť túto čiastku počas priebehu (ďalej len “licitácie“), a to po predchádzajúcom oznámení.

 2. Po oboznámení účastníkov dražby s obsahom vyvolania licitátor vyzve účastníkov dražby k podávaniu ponúk na kúpu vozidiel.

 3. Účastníci dražby po vyzvaní dávajú ponuky viditeľným zdvihnutím dražobného čísla. Prvé podanie účastníka dražby musí byť aspoň vo výške najnižšieho podania. Ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už vykonané najmenej o stanovené najnižšie prihodenie. Podaním návrhu sú účastníci dražby viazaní.

 4. Ak nebol záujem o predmet dražby ani vo vyvolávacej cene je licitátor oprávnený znížiť vyvolávaciu cenu o sumu dohodnutú s navrhovateľom dražby iba po odsúhlasení s majiteľom predmetu.

 5. Ak o predmet dražby prejaví záujem viac účastníkov dražby, licitátor určí toho z nich, ktorý sa prihlásil ako prvý. V prospech toho účastníka dražby licitátor opakuje ponuku ceny trikrát spolu s dodatkom „prvý krát“, „druhý krát“ a „tretí krát“.

 6. Ak iný účastník dražby do doznenia poslednej ponuky oznámenej licitátorom ponúkne vyššiu cenu, dražba ďalej pokračuje opakovaním vyššieho podania.

 7. Dražba pokračuje dovtedy, kým účastníci dražby robia vyššie podania.

 8. Ak žiaden z účastníkov dražby napriek dvojitej výzve a vyhláseniu licitátora, ktoré znie , Ak nikto neurobí vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie.

 9. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.

 10. Žrebovanie sa uskutoční bez prerušenia dražby tak, že:

- Účastníci, ktorí urobili rovnaké podanie vložia do licitátorom určeného obalu lístky označené ich poradovým číslom ako účastníka dražby alebo dražobného čísla zaradeného do žrebovania.

- Licitátor za dohľadu účastníkov, ktorí urobili rovnaké podanie následne vyberie zo žrebovacej nádoby jeden lístok.

- Následne licitátor oznámi výsledok žrebovania uvedením vyžrebovaného poradového čísla účastníka dražby a udelí mu príklep.

11.Dražba je ukončená udelením príklepu. Účastník dražby, ktorému bol udelený príklep, sa stáva vydražiteľom a predmet dražby bude označený ako „predané“.

12. Dražba je tiež ukončená v prípade, ak žiaden z účastníkov dražby neurobil najnižšie podanie ani po jeho prípadnom znížení a licitátor vyhlásil dražbu za neúspešnú, čím dražbu ukončil. Predmet dražby, ktorý nedosiahol ani najnižšie podanie, bude označený ako „nevydražené“.

 

 

Článok V.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Vydražiteľ má povinnosť v deň skončenia dražby uzatvoriť kúpnu zmluvu s vlastníkom predmetu dražby v zastúpení dražobníkom, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k vydraženému vozidlu za kúpnu cenu, ku ktorej mu bol udelený príklep licitátorom. Vydražiteľ je povinný uhradiť kúpnu cenu v deň uzavretia kúpnej zmluvy, iba ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Dražobník zabezpečí možnosť online internet bankingu tak, aby vydražitelia mali bezprostredne po podpise kúpnej zmluvy možnosť realizovať úhradu kúpnej ceny na účet určený v kúpnej zmluve.

3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním na určený účet/účty.

4. V prípade, že vydražiteľ neuhradí kúpnu cenu v dohodnutej lehote, má vlastník predmetu dražby ako predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny. Tým nie je dotknutých nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla tým, že došlo k zmareniu možnosti uzavrieť kúpnu zmluvu s iným účastníkom dražby, ktorý by sa inak stal vydražiteľom, ak by príklep nebol udelený tomuto vydražiteľovi.

 

 

Článok VI.

Odovzdanie vozidla

 

1. K odovzdaniu vozidla dôjde až potom, čo bola uhradená celá kúpna cena.

2. Vydražiteľ je povinný odviesť vozidlo na vlastné náklady z priestorov konania dražby, resp. dohodnutého parkovacieho priestoru, a to do 2 hodín od jeho odovzdania. V prípade, že odovzdané vozidlo nebude odvezené z týchto priestorov, bude prevezené dražobníkom do skladových priestorov tretej strany, a vydražiteľ bude povinný uhradiť dražobníkovi všetky náklady, ktoré mu s uvedeným vzniknú. Vydražiteľ berie na vedomie, že vozidlo mu nebude vydané zo skladových priestorov skôr ako uhradí vzniknuté náklady za prevod a uskladnenie vozidla.

3. Ak je vydražené vozidlo zapísané v evidencii motorových vozidiel vedenej príslušným orgánom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinnosťou predávajúceho alebo dražobníka (ak sa na tejto povinnosti s vlastníkom dražby dohodol) zabezpečiť do šesťdesiatich (60) dní odo dňa odovzdania vozidla vydražiteľovi zápis zmeny údajov v Evidencii motorových vozidiel a v Technickom preukaze príslušného motorového vozidla (odhlásenie vozidla). Príslušné doklady budú vydražiteľovi odovzdané v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

 

Článok VII.

Osobné údaje a registrácia

 

1. Dražobník je správcom osobných údajov podľa článku 4, bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len „GDPR“). Dražobník sa zaväzuje

spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej aleboidentifikovateľnej fyzickejosoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmäodkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor aleboodkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

3. Pri registrácií sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné zaregistrovanie záujemcu do dražbya následne v prípade vydražiteľov pre uzatvorenie kúpnych zmlúv (najmä meno a priezvisko, trvalébydlisko, dátum narodenia, rodné číslo e-mail, telefónne číslo a iné). Účelom spracúvania osobných údajov je ďalej vedenie evidencie záujemcov/kupujúcich v databázedražobníka a ďalším účelom spracúvania osobných údajov jezasielaniemarketingových e-mailov/správ a iných reklamných informácií.

4. Dražobník prehlasuje, že ako správca osobných údajov záujemcov/kupujúcichspĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a európskou legislatívou,najmä zákon o

ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, a teda bude osobné údaje spracovávať len nazáklade platnéhoprávneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti čiudeleného súhlasu a umožní záujemcom/kupujúcim a bude ich podporovať v uplatňovaní a plnení práv podľazákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

5. Záujemca o účasť na dražbe v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný pri registrácii oznámiť dražobníkovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, čísloúčtu, číslo telefónu a emailovú adresu.

6. Záujemca o účasť na dražbe v prípade, že je právnickou osobou je povinný pri registrácii oznámiť dražobníkovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a emailovúadresu.

7. Záujemca o účasť na dražbe v prípade, že je SZČO, je povinný pri registrácii oznámiť dražobníkovi svoje obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

8. Dražobník spracúva osobné údaje na marketingové účely záujemcov/kupujúcicha to po dobudesať (10) rokov od udelenia súhlasu.

9. V prípade, ak nejde o klientov dražobníka, iba na základe ich súhlasu a iba po dobu desať (10) rokov od udelenia súhlasu. V obidvoch prípadoch môže záujemca/kupujúci tento súhlas odvolaťzaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu dražobníka, alebo zaslaním na e-mail zodpovednej osoby, alebo osobne v sídle dražobníka.

10. Osobné údaje záujemcov/kupujúcich si dražobníka ponecháva po dobu pokiaľ budeoprávnene podnikať, pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty, alebo ak v konkrétnych prípadoch neuviedol dražobník inak.

11. Dražobník chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernýchtechnológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Dražobník prijal a udržuje všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujúzneužitiu,poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

12. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na kontaktný e-mail zodpovednejosoby u dražobníka: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu,vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, namietať spracúvanie svojich osobnýchúdajov, na prenosnosť osobných údajov, podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu Osobnýchúdajov SR podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

13. Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Slovenskej republiky.

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.5.2023

Dražby veteránov SK, s. r. o.

bottom of page